REGLEMENT Danscentrum Pirouette v.z.w.

1. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. De leerlingen worden ingedeeld in groepen naargelang hun prestaties, leeftijd, opgedane kennis en vorderingen.
3. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op tijd komen om zich klaar te maken voor de dansles, zodat deze op tijd kan beginnen. Ze komen rustig de kleedkamer binnen en wachten het einde van de voorgaande dansles af.
4. Het uniform, voorgeschreven door de dansschool, is verplicht te dragen tijdens de dansles. De aanschaf van het uniform is ten laste van de leden. Het schoeisel, indien nodig, moet aangepast zijn aan de dansvorm. Voor alle informatie hieromtrent kan je steeds terecht op de website, via de mailbox en bij de docenten. Bij het niet naleven van het verplicht uniform kan uitsluitsel uit de les doorgevoerd worden.
5. De dansschool is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan kledij en andere persoonlijke bezittingen. Gelieve elk kledingstuk van je naam te voorzien, zodat we verloren voorwerpen kunnen terugbezorgen.
6. Als onderdeel van een reglementaire inschrijving voldoet de dansschool de ledenbijdrage aan Danssport Vlaanderen en zijn de leden dan ook voor alle activiteiten onder onze naam verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Verdere details omtrent de verzekering kunnen bekomen worden bij het bestuur of op de website. Bij het hervatten van de dansles(sen) na een ongeval dient een doktersattest voorgelegd te worden die de geschiktheid aantoont.
7. De minderjarige leerlingen dienen begeleid te worden door de ouder(s) of een daartoe gemachtigde volwassene tot binnen de gebouwen.
8. Tijdens danslessen en repetities mogen ouders of begeleiders de danszaal niet betreden. Ouders of begeleiders wachten ook op de leerlingen buiten de kleedkamer. Afwijkingen kunnen hierop toegestaan worden na overleg met de docent(e).
9. Lang haar wordt steeds samengebonden in een staart of dot. Voor de leerlingen met kort haar wordt het haar uit de ogen gehouden.
10. Leerlingen mogen tijdens de dansles de danszaal enkel verlaten als ze daartoe de toestemming gekregen hebben van de docent(e).
11. Lid zijn van Danscentrum Pirouette vzw betekent alle danslessen bijwonen waarin men de leerling heeft ingeschreven. Bij blessures die het dansen belemmeren, is het raadzaam de dansles passief bij te wonen. Leerlingen die door hun herhaaldelijke afwezigheid de gunstige evolutie van de groep in het gedrang brengen, zullen de verdere toegang tot de danslessen ontzegd worden.
12. Het is niet toegelaten te eten tijdens de dansles, uitgezonderd tussen beide danslessen door na overleg met de docent(e). Kauwgom is ten strengste verboden.
13. GSM gebruik door de leerlingen is tijdens de dansles niet toegelaten.
14. Er geldt een algemeen rook- en drankverbod binnen de gebouwen. Het gebruik van om het even welk stimulerend middel, wanneer hiervoor geen medisch attest bestaat, is verboden.
15. In het kader van drugpreventie staan het bestuur en de docenten ter beschikking. Het is éénieders plicht de docent(e) of het bestuur in te lichten mochten zich hier problemen voordoen.
16. De leerlingen houden de kleedkamers en danszaal proper. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilniszakken of -bakken. Na de lessen worden de kleedkamers opgeruimd.
17. De instructies van de docenten worden strikt en onmiddellijk opgevolgd. De docenten zijn gemachtigd elke leerling die de dansles stoort door onaanvaardbaar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen.
18. De docenten en bestuursleden van Pirouette dienen met respect, eigen aan hun functie, behandeld te worden.
19. Behoudens andersluidende beslissingen van de Raad van Beheer zijn de docenten het opperste gezagsorgaan tijdens de dansles.
20. De Raad van Beheer kan steeds inbreuken op dit reglement of enige andere onaanvaardbare handelingen van de leerlingen, zowel binnen als buiten de vereniging, bestraffen met een tijdelijke of permanente uitsluiting. Deze beslissingen zijn onaanvechtbaar.
21. Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt, behoudens speciale regeling bij de inschrijving.
Het betaalde lidgeld wordt enkel terugbetaald als
 i. Wordt er gestopt in het 1ste deel van seizoen (t.e.m. 31/12): 50% terugbetaling.
ii. Wordt er gestopt na nieuwjaar (vanaf 1/1): geen terugbetaling
Nieuwe inschrijvingen
 i. Vanaf september: 100% van het inschrijvingsgeld betalen + verzekering
 ii. Vanaf januari: 50% van het inschrijvingsgeld betalen + verzekering.
22. De danslessen kunnen alleen doorgaan bij voldoende inschrijvingen/aanwezigen. Indien onvoldoende inschrijvingen/aanwezigen kan de les geannuleerd worden.
23. Eén proefles kan gratis gevolgd worden. Daarna wordt er geacht in te schrijven.
24. De inschrijving is slechts afgerond na betaling van het inschrijvingsgeld en het lidgeld.
25. Als voertaal wordt uitsluitend de Nederlandse taal gehanteerd.
26. Persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, e-mail, …) worden enkel opgeslagen voor intern gebruik en mailing. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden.
27. Tijdens evenementen, optredens, activiteiten, … kunnen er foto’s en video’s genomen worden voor publicitaire doeleinden waaronder flyers, infoboekjes, affiches, website, sociale media, … rechtstreeks gerelateerd aan Danscentrum Pirouette vzw. Indien niet akkoord, gelieve het bestuur op de hoogte te brengen via de mailbox.
28. De inschrijving betekent het onvoorwaardelijke akkoord met dit reglement.