REGLEMENT Danscentrum Pirouette v.z.w.

1. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. De leerlingen worden door de docenten ingedeeld in groepen naargelang hun prestaties, ouderdom,opgedane kennis en vorderingen.
3. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op tijd komen om zich klaar te maken voor de les zodat deze op tijd kan beginnen. Ze komen in stilte de danszaal binnen en wachten in stilte het einde van de voorgaande les af.
4. De kledij indien voorgeschreven door Pirouette, is verplicht te dragen tijdens de les. De aanschaf van de kledij is ten laste van de leerling. De kledij en schoeisel moeten aangepast zijn aan de dansvorm. Voor alle informatie hierover kan je steeds terecht bij de lesgevers.
5. De vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan kledij en andere persoonlijke bezittingen. Gelieve elk kledingstuk van je naam te voorzien zodat verloren goederen kunnen terugbezorgd worden.
6. De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de lessen, optredens en op de kortste weg van en naar huis. De verzekering dekt tevens schade ten aanzien van derden tijdens de lessen en optredens. Verdere details omtrent de verzekering kunnen bekomen worden bij het bestuur. De verzekeringsmaatschappij dient bij ongeval binnen de 24 uur ingelicht te worden. Dit gebeurt via de docenten en/of een bestuurslid van Pirouette. Bij het hervatten van de lessen na een ongeval dient een doktersattest voorgelegd te worden die de geschiktheid aantoont.
7. De minderjarige leerlingen dienen begeleid te worden door de ouder(s) of een daartoe gemachtigde volwassene tot binnen de gebouwen en met name tot de daartoe bestemde wachtruimte in de nabijheid van de kleedkamers.
8. Lang haar wordt steeds samengebonden in een staart of dotje. Loshangende haren voor de ogen zijn taboe.
9. Tijdens de lessen en repetities mogen ouders of begeleiders de balletzaal niet betreden. Afwijkingen kunnen hierop toegestaan worden na overleg met de docent(e).
10. Leerlingen mogen tijdens de lessen de danszaal enkel verlaten als ze daartoe de toestemming gekregen hebben van de docent(e).
11. Lid zijn van Pirouette betekent alle lessen bijwonen. Bij kwetsuren die het dansen belemmeren, is het raadzaam de lessen passief bij te wonen. Leerlingen die door hun herhaaldelijke ongerechtvaardigde afwezigheid de gunstige evolutie van de groep in het gedrang brengen, zullen de verdere toegang tot de lessen ontzegd worden.
12. Het is niet toegelaten te eten tijdens de lessen. Kauwgom is ten strengste verboden. Water is toegestaan wanneer de docenten dit nodig achten.
13. Er geldt een algemeen rook- en drankverbod binnen de gebouwen. Het gebruik van om het even welk stimulerend middel, wanneer hiervoor geen medisch attest bestaat, is verboden.
14. In het kader van drugpreventie staan het bestuur/docenten ter beschikking. Het is éénieders plicht de docenten of bestuur in te lichten mochten zich hier problemen voordoen.
15. De leerlingen houden de kleedkamers en danszaal proper. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilniszakken of -bakken. Na de lessen worden de kleedkamers opgeruimd.
16. De instructies van de docenten worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. De docenten zijn gemachtigd elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen.
17. De docenten en bestuursleden van Pirouette dienen met respect, eigen aan hun functie behandeld te worden.
18. Behoudens andersluidende beslissingen van de Raad van Beheer zijn de docenten het opperste gezagsorgaan tijdens de lessen.
19. De Raad van Beheer van Pirouette kan steeds inbreuken op dit reglement of enige andere onaanvaardbare handelingen van de leerlingen, zowel binnen als buiten de vereniging, bestraffen met een tijdelijke of permanente uitsluiting. Deze beslissingen zijn onaanvechtbaar.
20. Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt, behoudens speciale regeling bij de inschrijving. Het betaalde lidgeld wordt enkel terugbetaald als.
       i. Wordt er gestopt in 1ste deel van seizoen (tem 31/12) : 50% terugbetaling.
      ii. Wordt er gestopt na nieuwjaar : geen terugbetaling
-Nieuwe inschrijvingen vanaf september : 100% te betalen
-Nieuwe inschrijvingen in januari : 50% + lidgeld te betalen.
21. De lessen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname kan de les geannuleerd worden.
22. Eén proefles kan gratis gevolgd worden. Daarna wordt er geacht in te schrijven.
23. Als voertaal wordt uitsluitend de Nederlandse taal gehanteerd.
24. De inschrijving is slechts afgerond na betaling van het inschrijvingsgeld en het lidgeld.
25. Adresgegevens worden enkel opgeslagen voor intern gebruik en direct mailings. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden.
26. Tijdens ledenevenementen/optredens kunnen er foto’s / video’s genomen worden voor publicitaire doeleinden; flyers, infoboekjes, affiches, webpagina, sociale media…rechtstreeks gerelateerd aan Danscentrum Pirouette vzw.
27. De inschrijving betekent het onvoorwaardelijke akkoord met dit reglement.